เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชาคมการขอขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งระบบบำบัดขยะมูลฝอยเชิงกลชีวะภาพ สำหรับจัดการขยะขยะชุมชนเพื่อผลิตเป็น RDF และรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะ ณ วัดบ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง