ประกาศเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานภารโรง 
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ของทั้งสองตำแหน่ง ให้มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดในตารางแนบท้ายประกาศ หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์