เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานสัตวเเพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2561ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 และวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ.ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน