ขอเชิญประชาชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 7ปีบริบูรณ์ ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณผ่นดิน และเป็นโครงการจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน