ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (27 ต.ค. 60)

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (25 ต.ค. 60)

 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำหลังโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1) (4 ส.ค.60) 

 - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนฯ

 - สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 (27 มิ.ย.60)

 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แผนกประถมศึกษา ท.3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 มิ.ย.60)

 - สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล3 (9 มิ.ย.60)

 - สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (ุ6 มิ.ย. 60)

 - สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ป้ายชื่อโรงเรียน ประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 3

 - ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 มี.ค. 60) 

 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 มี.ค. 60) 

 - สอบราคาจ้างโครงการกำแพงดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (14 มี.ค.60) 

 - สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร (21 ก.พ.60) 

สอบราคาซื้อเครื่องพ่นแบบฝอยละเองแบบติดตั้งรถยนต์ (21 ธ.ค.59 ) 

 - สอบราคาจ้างครูสอนภาษาตามโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายนอก (สอนภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย.59)

 - สอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย.59) 

 - สอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาล ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข (16 ก.ย.59)

 - ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 ส.ค.59)

 - สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนจาก กกท. (27 ก.ค.59)

 - ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (20 มิ.ย.59)

 - โครงการอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตร PMQA  หัวข้อ "การยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" 

 - สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สายและปรับปรุงระบบเสียงตามสายเดิมภายในเขตเทศบาล (10 ธ.ค.58)