- สอบราคาซื้อเครื่องพ่นแบบฝอยละเองแบบติดตั้งรถยนต์ (21 ธ.ค.59 ) 

 - สอบราคาจ้างครูสอนภาษาตามโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายนอก (สอนภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย.59)

 - สอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย.59) 

 - สอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาล ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข (16 ก.ย.59)

 - ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 ส.ค.59)

 - สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนจาก กกท. (27 ก.ค.59)

 - ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (20 มิ.ย.59)

 - โครงการอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตร PMQA  หัวข้อ "การยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" 

 - สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สายและปรับปรุงระบบเสียงตามสายเดิมภายในเขตเทศบาล (10 ธ.ค.58)