ปชส หน้า 2

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

  

     - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เหมารวม) (18 ก.ค.61) 

     - ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน 

    - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รับสมัครเด็กเเละเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ENGLISH CAMP ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2561 ณ.อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัครและสอบถามได้ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร 053-613860 ตั้งเเต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

    -  เทศบาลเมืองเเม่ฮ่อนสอน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด (13 มิ.ย.60) 

  - โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 12  - 30 มิถุนายน 2560 (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 09.00 -16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (25 พ.ค.60)

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (15 พ.ค.60 ) 

  - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (21 เม.ย.60) 

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันต้องเสียภาษีโรงเรือและที่ดิน ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 (21 ธ.ค.59) 

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษาบำรุงท้องที่ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 (21 ธ.ค.59) 

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (13 ธ.ค.59) 

 - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย 1 ตำแหน่ง (18 พ.ย.59) 

 - แผนอัตรากำลัง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2558-2560  

 - ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 - กำหนดสินค้าควบคุมและบริการควบคุมปี 2558 (20 ม.ค.59) 

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนสาธารณะหนองจองคำ (8 ธ.ค.58) 

 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 - ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (14 ต.ค. 58) 

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 - สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 - สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สาย และปรับปรุงระบบเสียงตามสายเดิมภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 - สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 - สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-Classroom ระดับประถมศึกษา 

 - สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-Classroom ระดับปฐมวัย 

 - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเก็บขยะพิษ (14 ก.ย. 58)

 - สอบราคาจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ประจำปี 2559 (14 ก.ย. 58) 

 - สอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2559 (14 ก.ย. 58) 

 - สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (14 ก.ย. 58)

 - สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (14 ก.ย.58)

 - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาล (8 ก.ย. 58)

 - สอบราคาซื้อเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ครั้งที่ 2 (28 ส.ค.58) 

 - การแก่ไขปัญหาร้องเรียน (17 ส.ค. 58)

 - สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหมอกใหม่ (17 ส.ค. 58)

 - สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) (10 ส.ค.58)

 - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1) (10 ส.ค.58)

 - สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกัยรติ (ท.2) (10 ส.ค.58)

 - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างเมรุเมาศพแบบใช้น้ำมัน (10 ส.ค.58)

 - สอบราคาซื้อเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต (10 ส.ค.58)

 - สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (10 ส.ค.58)

 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท่องเที่ยว (3 ส.ค.58) 

สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน (23 ก.ค.58)

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 3) (25 มิ.ย.58)

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2557) ครั้งที่ 2 (25 มิ.ย. 58)

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2558) ครั้งที่ 2 (25 มิ.ย.58)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (25 มิ.ย. 58)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 มิ.ย.58)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (25 มิ.ย. 58) 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (25 มิ.ย. 58) 

สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (5 มิ.ย.58)

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง (5 มิ.ย.58) 

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  (3 มิ.ย. 58)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ  (3 มิ.ย. 58)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนปกระสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (3 มิ.ย.58)

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (งบประมาณปี 2557) (3 มิ.ย.58)

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (งบประมาณปี 2558) (3 มิ.ย.58)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล (15 พ.ค. 58) 

สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการอบรมสัมมนาสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 (16 เม.ย.58) 

สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ จำนวน 5 เครื่อง (16 เม.ย.58) 

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล (1 เม.ย.58)

- สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนขุนลุมประพาส ซอย1 (27 มี.ค.58) 

- สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนอุดมชาวนิเทศ (27 มี.ค.58) 

- สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนนาวาคชสาร (27 มี.ค.58) 

- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนหลังกองร้อย อส. (27 มี.ค.58 ) 

- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอกปางล้อนิคม (27 มี.ค.58) 

- สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (27 มี.ค.58) 

- รับ สมัครบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้าและการบริการกับประเทศเพือนบ้าน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2558 (25 มี.ค.58) 

- สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด 4 รายการ (20 มี.ค.58)

- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอักท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 มี.ค.58) 

- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 มี.ค.58) 

- ประกาศ สอบราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 100 ชุด / โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 100 ชุด โต๊ะและเก้าอี้สำหรับครู จำนวน 10 ชุด (13 มี.ค.58) 

- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ สำหรับเครื่องแม่ข่าย ขนาด 5 KVA (UPS SERVER) (13 มี.ค. 58) 

- รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น (11 ก.พ. 58) 

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรตื ครั้งที่ 2 (21 ม.ค. 58)

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรตื (24 ธ.ค. 57)

- ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบและแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.๑) ประจำปี 2558  (11 ธ.ค.57)

- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทิน ประจำปี 2558 จำนวน 2,000 ฉบับ (24 พ.ย.57) 

- ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การดูดทรายในแม่น้ำลำคลอง (14 ต.ค. 57)

- ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (30 ก.ย.57) 

- ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (19 ก.ย.57) 

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2558 (19 ก.ย.57) 

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (4 ก.ย. 57) 

- ประกาศสอบราคาจ้างลอกรางระบายน้ำพร้อมทำความสะอาด และทาสีฝาตะแกรงเหล็ก (4 ก.ย. 57) 

- ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (5 ส.ค. 57) 

- รับสมัครทีมวอลเลย์บอลชาย-หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมแข่งขัน "วิทยุการบิน มินิวอลย์เลย์บอล ประจำปี 2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน" (4 ส.ค. 57) 

- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ้มหลังคาสำหรับผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (1 ส.ค. 57) 

- ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (1 ส.ค. 57) 

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ ICT เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (1 ส.ค. 57)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีม 3 คน เนื่องในวันแห่งชาติและฉลองการจัดตั้งชมรมเปตองฯ (22 ก.ค. 57)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (1 ส.ค. 57)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (1 ส.ค. 57) 

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (15 ก.ค. 57) 

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล (9 ก.ค. 57)

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานเลขานุการ

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานสอนดนตรีไทย

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานประจำรถขยะ

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานโยธา

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (3 ก.ค. 57) 

สอบราคาซื้อครภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 4 (20 มิ.ย. 57) 

รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่่องสอน  (16 มิ.ย.57) 

 - ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานชุมชน (10 มิ.ย. 57)

 - สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 มล. สำหรับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 (28 พ.ค. 57)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบในการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ   (26 พ.ค. 2557)

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (19 พ.ค. 57)

- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (23 เม.ย. 57)

- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 เม.ย.57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2557 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (21 มี.ค. 57)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล (5 มี.ค.57)

สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (บริเวณหลังกองร้อย อส.) (27 ก.พ. 57)

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม ติดตั้งยูนิตทำฟันพร้อมระบบ ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (27 ก.พ. 57)

ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (31 ต.ค. 56) 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร (16 ก.ย. 56) 

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการกีฬา (16 ก.ย. 56) 

ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ (16 ก.ย. 56) 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย (16 ก.ย. 56) 

ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล (16 ก.ย. 56) 

เทศบาลฯ มส. รับโอนข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา (11 ก.ย. 56) 

ประกาดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (19 ส.ค. 56) 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (16 ส.ค.56) 

ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (8 ส.ค. 56) 

รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้่างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (5 ส.ค. 56) 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย (26 ก.ค. 56) 

สอบราคซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่ 2 (26 ก.ค. 56) 

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ผู้บริหารของเทศบาล (25 ก.ค. 56) 

ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัคร และผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (17 ก.ค. 56) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (12 ก.ค. 56) 

ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการดำเนินการสอบเทศบาลฯ ( 17 มิ.ย. 56) 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม (16 มี.ค. 55) 

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ พร้อมหลังคาโดยสาร (28 ก.พ. 55) 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์(ตู้) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (28 ก.พ. 55) 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (22 ก.พ. 55)

 

 

 

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0861825
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
244
221
888
47627
4764
5969
861825

Your IP: 3.230.154.129
2020-05-27 19:14

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com