ประกาศราคากลาง หน้า2

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แปนกประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2562 (26 ก.ค.62) 

 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย.062) 

 - โครงการจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย

 - โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โครงการจ้างเหมามำความสะอาดตลาดสดเทศบาล

 - โครงการจ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)

 - โครงการจ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ)

 - โครงการติดตั้งน้ำพุภายในหนองจองคำ

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหนองจองคำ

 - โครงการก่อสร้างโรงเพาะชำภายในโรงเรียนเทศบาล 3

  - โครงการจัดซื้อเครื่องอัดขยะ (17 ส.ค.61)

  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนจากการกีฬาประเทศไทย (9 ส.ค.61)

  - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล (9 ส.ค.61)

 - โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟคนเดินเท้าข้ามถนน) (26 ก.ค.61)

 - โครงการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัดภายในโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (26 ก.ค.61)

 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนามบิน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ (22 มี.ค.61)

 - โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (28 ก.พ.61)

 - โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 1 คัน (13 ก.พ. 61)

 - โครงการปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (13 ก.พ.61)

 - โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV ขนาด 40 นิ้ว , ขนาด 50 นิ้ว (13 ก.พ.61)

 - โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (13 ก.พ.61)

 -  โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1  (ท3) (13 ก.พ.61)

 - โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต  (6 ก.พ.61)

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหลังโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1) (4 ส.ค.60) 

 - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนฯ

 - โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 (27 มิ.ย.60)

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแผนกประถมศึกษา ท.3 (23 มิ.ย.60)

 - โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล3 (9 มิ.ย.60)

 - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (6 มิ.ย.60)

 - โครงการกำแพงดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (14 มี.ค.60) 

 - จ้างเหมาพิมพ์ปฏิทินประจำปี 2560 (16 ธ.ค.59) 

 - โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นแบบฝอยละอองแบบติดตั้งบนรถยนต์(16 ธ.ค.59) 

 - โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ประจำงบประมาณ 2560 (21 ก.ย.59)

 - โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล (ท1) ประจำปีงบประมาณ 2560 (21 ก.ย.59)

 - โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายนอก (สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560) (16 ก.ย.59) 

 - โครงการจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย.59) 

 - โครงการเจาะน้ำบาดาลภายในศูนย์บริการสาธารณสุข (16 ก.ย.59) 

 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
 -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโออนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (11 ก.ค.59) 

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1) (29 มิ.ย.59)

 - โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ชุมชนหนองจองคำ (29 มิ.ย.59)

 - โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข (29 มิ.ย.59)

 - โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (28 มิ.ย.59) 

 - โครงการติดตั้งสัญญาญไฟจราจร

 - โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างโรงเรียนเทศบาล 3

 - โครงการก่อสร้าง คสล. ด้านหลังวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคริสตจักรนานาชาติ

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิ่มซี่เส็ง และซอยข้างวัดดอนเจดีย์

 - โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการสงเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชน ประจำปี 2559

 - โครงการผลิตแท่งเชื่อเพลิงจากขยะ  RDF (5 ม.ค.59)

 - โครงการขุดลอกรางระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้าเพื่อเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว (5 ม.ค.59)

 - โครงการชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย ชุมชนหนองจองคำ (5 ม.ค.59)

 - โครงการซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดอนเจดีย์ (5 ม.ค.59)

 - โครงการต่อเติมอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชนและจัดหาครุภัณฑ์ชุมชน (5 ม.ค.59)

 - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนปางล้อเป็นศูนย์ผลิตสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (5 ม.ค.59)

 - โครงการปรับปรุงถนนและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (5 ม.ค.59)

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่ฮ่องสอน และสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อการท่องเที่ยว (5 ม.ค.59)

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันไทใหญ่ศึกษา (5 ม.ค.59)

 - โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ชุมชนกลางเวียง (5 ม.ค.59)

 - โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวริมน้ำแม่ฮ่องสอน ชุมชนหนองจองคำ (5 ม.ค.59)

 - โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สายและปรับปรุงระบบเสียงตามสายเดิม (10 ธ.ค. 58)

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0861826
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
245
221
889
47627
4765
5969
861826

Your IP: 1.10.219.254
2020-05-27 19:52

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com