- จ้างเหมาพิมพ์ปฏิทินประจำปี 2560 (16 ธ.ค.59) 

 - โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นแบบฝอยละอองแบบติดตั้งบนรถยนต์(16 ธ.ค.59) 

 - โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ประจำงบประมาณ 2560 (21 ก.ย.59)

 - โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล (ท1) ประจำปีงบประมาณ 2560 (21 ก.ย.59)

 - โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายนอก (สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560) (16 ก.ย.59) 

 - โครงการจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย.59) 

 - โครงการเจาะน้ำบาดาลภายในศูนย์บริการสาธารณสุข (16 ก.ย.59) 

 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
 -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโออนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (11 ก.ค.59) 

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1) (29 มิ.ย.59)

 - โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ชุมชนหนองจองคำ (29 มิ.ย.59)

 - โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข (29 มิ.ย.59)

 - โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (28 มิ.ย.59) 

 - โครงการติดตั้งสัญญาญไฟจราจร

 - โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างโรงเรียนเทศบาล 3

 - โครงการก่อสร้าง คสล. ด้านหลังวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคริสตจักรนานาชาติ

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิ่มซี่เส็ง และซอยข้างวัดดอนเจดีย์

 - โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการสงเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชน ประจำปี 2559

 - โครงการผลิตแท่งเชื่อเพลิงจากขยะ  RDF (5 ม.ค.59)

 - โครงการขุดลอกรางระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้าเพื่อเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว (5 ม.ค.59)

 - โครงการชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย ชุมชนหนองจองคำ (5 ม.ค.59)

 - โครงการซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดอนเจดีย์ (5 ม.ค.59)

 - โครงการต่อเติมอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชนและจัดหาครุภัณฑ์ชุมชน (5 ม.ค.59)

 - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนปางล้อเป็นศูนย์ผลิตสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (5 ม.ค.59)

 - โครงการปรับปรุงถนนและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (5 ม.ค.59)

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่ฮ่องสอน และสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อการท่องเที่ยว (5 ม.ค.59)

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันไทใหญ่ศึกษา (5 ม.ค.59)

 - โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ชุมชนกลางเวียง (5 ม.ค.59)

 - โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวริมน้ำแม่ฮ่องสอน ชุมชนหนองจองคำ (5 ม.ค.59)

 - โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สายและปรับปรุงระบบเสียงตามสายเดิม (10 ธ.ค. 58)